AutoIt: Промяна резолюцията, честотата, цветността на екрана

Публикувано: 09.09.13, 01:05:18 | Автор: ArMeN | Видяна: 1053 | Редактирано: 19.07.16, 21:10:58

$iWidth = 1024
$iHeight = 768
$iBitsPP = 32
$iRefreshRate = 60

$vRes = _ChangeScreenRes($iWidth, $iHeight, $iBitsPP, $iRefreshRate)
If @error Then
MsgBox(262160, "ERROR", "Unable to change screen - check parameters")
EndIf

Func _ChangeScreenRes($i_Width = @DesktopWidth, $i_Height = @DesktopHeight, $i_BitsPP = @DesktopDepth, $i_RefreshRate = @DesktopRefresh)
Local Const $DM_PELSWIDTH = 0x00080000
Local Const $DM_PELSHEIGHT = 0x00100000
Local Const $DM_BITSPERPEL = 0x00040000
Local Const $DM_DISPLAYFREQUENCY = 0x00400000
Local Const $CDS_TEST = 0x00000002
Local Const $CDS_UPDATEREGISTRY = 0x00000001
Local Const $DISP_CHANGE_RESTART = 1
Local Const $DISP_CHANGE_SUCCESSFUL = 0
Local Const $HWND_BROADCAST = 0xffff
Local Const $WM_DISPLAYCHANGE = 0x007E
If $i_Width = "" Or $i_Width = -1 Then $i_Width = @DesktopWidth ; default to current setting
If $i_Height = "" Or $i_Height = -1 Then $i_Height = @DesktopHeight ; default to current setting
If $i_BitsPP = "" Or $i_BitsPP = -1 Then $i_BitsPP = @DesktopDepth ; default to current setting
If $i_RefreshRate = "" Or $i_RefreshRate = -1 Then $i_RefreshRate = @DesktopRefresh ; default to current setting
Local $DEVMODE = DllStructCreate("byte[32];int[10];byte[32];int[6]")
Local $B = DllCall("user32.dll", "int", "EnumDisplaySettings", "ptr", 0, "long", 0, "ptr", DllStructGetPtr($DEVMODE))
If @error Then
$B = 0
SetError(1)
Return $B
Else
$B = $B[0]
EndIf
If $B <> 0 Then
DllStructSetData($DEVMODE, 2, BitOR($DM_PELSWIDTH, $DM_PELSHEIGHT, $DM_BITSPERPEL, $DM_DISPLAYFREQUENCY), 5)
DllStructSetData($DEVMODE, 4, $i_Width, 2)
DllStructSetData($DEVMODE, 4, $i_Height, 3)
DllStructSetData($DEVMODE, 4, $i_BitsPP, 1)
DllStructSetData($DEVMODE, 4, $i_RefreshRate, 5)
$B = DllCall("user32.dll", "int", "ChangeDisplaySettings", "ptr", DllStructGetPtr($DEVMODE), "int", $CDS_TEST)
If @error Then
$B = -1
Else
$B = $B[0]
EndIf
Select
Case $B = $DISP_CHANGE_RESTART
$DEVMODE = ""
Return 2
Case $B = $DISP_CHANGE_SUCCESSFUL
DllCall("user32.dll", "int", "ChangeDisplaySettings", "ptr", DllStructGetPtr($DEVMODE), "int", $CDS_UPDATEREGISTRY)
DllCall("user32.dll", "int", "SendMessage", "hwnd", $HWND_BROADCAST, "int", $WM_DISPLAYCHANGE, _
"int", $i_BitsPP, "int", $i_Height * 2 ^ 16 + $i_Width)
$DEVMODE = ""
Return 1
Case Else
$DEVMODE = ""
SetError(1)
Return $B
EndSelect
EndIf
EndFunc

Не сте влезли в акаунта си за да коментирате.


 

Няма коментари.