AutoIt: Проверка наличието на интернет

Публикувано: 09.09.13, 01:13:31 | Автор: ArMeN | Видяна: 1083 | Редактирано: 19.07.16, 21:10:41

$var = Ping("www.google.com",250)
If $var Then
Msgbox(0,"Status","Online")
Else
Msgbox(0,"Status","offline")
EndIf

PingG()

Func PingG()
Sleep(1000)
$var = Ping("www.google.com",1000)
If $var Then
Msgbox(0,"Status","Online")
Else
PingG()
EndIf
EndFunc

$connect = _GetNetworkConnect()

If $connect Then
MsgBox(64, "Connections", $connect)
Else
MsgBox(48, "Warning", "There is no connection")
EndIf

Func _GetNetworkConnect()
Local Const $NETWORK_ALIVE_LAN = 0x1 ;net card connection
Local Const $NETWORK_ALIVE_WAN = 0x2 ;RAS (internet) connection
Local Const $NETWORK_ALIVE_AOL = 0x4 ;AOL

Local $aRet, $iResult

$aRet = DllCall("sensapi.dll", "int", "IsNetworkAlive", "int*", 0)

If BitAND($aRet[1], $NETWORK_ALIVE_LAN) Then $iResult &= "LAN connected" & @LF
If BitAND($aRet[1], $NETWORK_ALIVE_WAN) Then $iResult &= "WAN connected" & @LF
If BitAND($aRet[1], $NETWORK_ALIVE_AOL) Then $iResult &= "AOL connected" & @LF

Return $iResult
EndFunc

Скрипта проверява 10 пъти наличието на интернет
For $X = 1 to 10
$result = Ping("www.google.com")
If @ERROR Then ContinueLoop
MsgBox(0,"","Ping successful")
Next

Проверка наличието на интернет през определено време
;код...............

AdlibRegister('_CheckNet', 10)

;код...............

Func _CheckNet()
If Not Ping('www.autoit-script.ru') > 0 Then
Do
Sleep(100)
Until Ping('www.autoit-script.ru') > 0
EndIf
EndFunc

Източник

Не сте влезли в акаунта си за да коментирате.


 

Няма коментари.