AutoIt: Скриване на процес от Task Manager и ключ от регистрите

Публикувано: 07.01.14, 10:38:53 | Автор: ArMeN | Видяна: 1854 | Редактирано: 19.07.16, 21:08:27

Скрипта скрива процес от Task Manager
$varible = "notepad.exe" ; Тази променлива ще съдържа името на процеса, които искаме да скрием!

While 1
WinWait ("[CLASS:#32770]") ; Изчакваме да се появи Task Manager - а! За най-сигурно го следим по класа му!

$varible2 = ControlListView("[CLASS:#32770]", "", "SysListView321", "FindItem", $varible) ; Тази променлива ще отговаря за издирването на зададеният от нас процес измежду всички други!

If $varible2 = -1 Then ; Проверяваме дали нашият процес съществува!
Sleep(5) ; Ако все още не съществува, то забавяме малко скрипта!
Else ; Ако пък всичко е наред, то преминаваме към действия за скриване на процеса!
$varible3 = WinGetHandle("[CLASS:#32770]") ; Упоменаваме прозореца на Task Manager - а в променлива!
$varible4 = ControlGetHandle($varible3, "", "SysListView321") ; Упоменаваме цялата листа с процеси в променлива!

DllCall("User32.dll", "int", "SendMessage", "hwnd", $varible3, "int", 0x0111, "int", 40025, "int", 0)
DllCall("User32.dll", "int", "SendMessage", "hwnd", $varible4, "int", 0x1008, "int", $varible2, "int", 0) ; Обаждаме се до User32.dll с команда да скрие процеса!

EndIf ; Край на условието!

Wend ; Край на цикъла!

#NoTrayIcon

HotKeySet("+!d", "Close") ;Shift-Alt-d

$varible = "notepad.exe"

While 1
WinWait ("[CLASS:#32770]")

$varible2 = ControlListView("[CLASS:#32770]", "", "SysListView321", "FindItem", $varible)

If $varible2 = -1 Then
Sleep(5)
Else
$varible3 = WinGetHandle("[CLASS:#32770]")
$varible4 = ControlGetHandle($varible3, "", "SysListView321")

DllCall("User32.dll", "int", "SendMessage", "hwnd", $varible3, "int", 0x0111, "int", 40025, "int", 0)
DllCall("User32.dll", "int", "SendMessage", "hwnd", $varible4, "int", 0x1008, "int", $varible2, "int", 0)
EndIf

Wend

Func Close()
Exit
EndFunc

Източник
Коментари
Програма
Скриване на процес и ключ от регистрите
#RequireAdmin

$CLASS = "[CLASS:RegEdit_RegEdit]" ;Скриване на ключ от регистрите
;$CLASS = "[CLASS:#32770]" ;Скриване на програма от Task Manager

$NAME = "Run" ;Име ключ
;$NAME = "notepad.exe" ;Име на програма

While 1
WinWait($CLASS)

$varible3 = ControlListView($CLASS, "", "SysListView321", "FindItem", $NAME)
If $varible3 = -1 Then
Sleep(5)
Else
$varible4 = WinGetHandle($CLASS)
$varible5 = ControlGetHandle($CLASS, "", "SysListView321")

DllCall("User32.dll", "int", "SendMessage", "hwnd", $varible4, "int", 0x0111, "int", 40025, "int", 0)
DllCall("user32.dll", "int", "SendMessage", "hwnd", $varible5, "int", 0x1008, "int", $varible3, "int", 0)
EndIf
WEnd

Като се стартира в Windows 7 Task Manager се изключва...

Не сте влезли в акаунта си за да коментирате.


 

Няма коментари.