AutoIt: Изключване осветлението на монитора

Публикувано: 07.01.15, 14:17:08 | Автор: ArMeN | Видяна: 948 | Редактирано: 25.07.16, 22:48:41

Скрипта изключва осветлението на монитора... Ако искате пак да го пуснете трябва да натиснете бутона i

#include <SendMessage.au3>
HotKeySet('i', '_Exit')
While 1
Sleep(100)
Opt("WinTitleMatchMode", 4)
$hwnd = WinGetHandle('classname=Progman')
_SendMessage($hWnd, 274, 61808, 2)
WEnd
Func _Exit()
_SendMessage($hWnd, 274, 61808, -1)
Exit
EndFunc


Друг метод... Чрез натискане на бутоните i и u спирате и пускате осветеността...

HotKeySet("u", "On")
HotKeySet("i", "Off")

While 1
Sleep(500)
Wend

Func Off()
_Monitor("off")
EndFunc

Func On()
_Monitor()
EndFunc

Func _Monitor($sIo_control = "on")
Local $iWM_SYSCommand = 274
Local $iSC_MonitorPower = 61808
Local $iSC_ScreenSave = 61760
Local $hWnd = WinGetHandle("[CLASS:Progman]")
Switch StringUpper($sIo_control)
Case "OFF"
DllCall("user32.dll", "int", "SendMessage", "hwnd", $hWnd, "int", $iWM_SYSCommand, "int", $iSC_MonitorPower, "int", 2)
Case "ON"
DllCall("user32.dll", "int", "SendMessage", "hwnd", $hWnd, "int", $iWM_SYSCommand, "int", $iSC_MonitorPower, "int", -1)
Case "POWERSAVE"
DllCall("user32.dll", "int", "SendMessage", "hwnd", $hWnd, "int", $iWM_SYSCommand, "int", $iSC_MonitorPower, "int", 1)
Case "SCREENSAVER"
DllCall("user32.dll", "int", "SendMessage", "hwnd", $hWnd, "int", $iWM_SYSCommand, "int", $iSC_ScreenSave, "int", 0)
Case Else
MsgBox(64, @ScriptName, "Command usage: on/off/powersave/screensaver")
EndSwitch

EndFunc;==>_Monitor


Източник

Не сте влезли в акаунта си за да коментирате.


 

Няма коментари.